Co je pasport komunikací?

Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, který vedou jejich správci v souladu s pokyny vlastníků místních komunikací, jimiž jsou převážně obce a města.

(Stanoveno v § 5 odst.1 vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. - zákon o pozemních komunkacích v platném znění)

Pasport slouží obcím (městům) pro dobrý a kvalitní výkon státní správy a vlastnických práv a je třeba, aby obce (města) měly jasně a přesně definované místní komunikace na svém katastru.

Pasport je rovněž pro obec (město) důležitý při zpracování a předkládání žádostí o granty, dotace a příspěvky z různých fondů a operačních programů, včetně přidělování dostačních titulů na místní komunikace.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting